Shuya Kekke, CEO, Quantinuum Japan
Quantinuum Japan, Quantinuum Japan

Shuya Kekke