Patompob (Nile) Suwansiri
CEO, Thaicom

Patompob (Nile) Suwansiri